Uniwersytet Jagielloński zaprasza na studia magisterskie Zarządzanie sportem i Zarządzanie turystyką oraz studia podyplomowe Menedżer sportu i Zarządzanie marką tursytyczną - dla managerów sportu oraz managerów turystyki; Turystyka + rekreacja + zarządzanie + sport = studia na UJ

Studia drugiego stopnia: ZARZĄDZANIE W TURYSTYCE, ZARZĄDZANIE W SPORCIE oraz MEDIA SPOŁECZNOŚCIOWE W ZARZĄDZANIU

Prowadzimy studia uzupełniające magisterskie na specjalnościach:

ZARZĄDZANIE W TURYSTYCE

ZARZĄDZANIE W SPORCIE

MEDIA SPOŁECZNOŚCIOWE W ZARZĄDZANIU

 

Studia te są realizowane zarówno w trybie stacjonarnym jak i niestacjonarnym (zjazdy weekendowe).

Wszystkie trzy specjalności mają ambicję kształcić menedżerów gotowych do efektywnego zarządzania przedsięwzięciami w zakresie turystyki/sportu/ wykorzystania social media w biznesie, rozumiejących wyzwania współczesnej gospodarki opartej na wiedzy, elastyczności i współpracy.

Konstrukcja specjalności jest podobna. Pierwszy rok to przede wszystkim (choć nie wyłącznie) przedmioty kierunkowe z zakresu Zarządzania. Jest to więc rok dający ogólną wiedzę menedżerską studentom, tworzący podstawy do zajęć specjalizacyjnych drugiego roku oraz umożliwiający naszym absolwentom skuteczne ubieganie się o pracę w branżach innych niż specjalizacja. Są to przedmioty z zakresu strategii zarządzania, przedsiębiorczości, konkurencji, marketingu, rachunkowości, psychologii czy prawa. Obok elementów związanych z ogólnie pojętym zarządzaniem odwołują się także do praktyki sportowej/turystycznej/wykorzystania social media w praktyce biznesowej.

Natomiast drugi rok to przede wszystkim przedmioty specjalizujące dobierane przez studenta z listy tzw. fakultetów fakultetów. Dzięki tym przedmiotom studenci uzyskują pogłębioną wiedzę z wybranje branży (turystycznej, sportowej, social media). Część fakultetów prowadzona jest przez praktyków - osoby na co dzień pracujące zawodowo w danej dziedzinie. Pozostałe zajęcia prowadzone są przez pracowników Katedry oraz współpracujących z nami wykładowców uniwersytetów polskich i zagranicznych.

W czasie studiów uzupełniających magisterskich studenci nie mają obowiązku odbywania praktyk studenckich. Jednak wszystkich zachęcamy do gromadzenia doświadczenia zawodowego i wspieramy w poszukiwaniu praktyk, staży oraz wolontariatów. Pomocne w tym jest m.in. Biuro Karier UJ, propozycje praktyk branżowych pochodzące od firm współpracujących z Katedrą Zarządzania w Turystyce oraz program Erasmus. Ten ostatni dofinansowuje zarówno zagraniczne praktyki studenckie, jak i zagraniczne studia semestralne. Oczywiście studenci naszych kierunków korzystają  także z innych ofert przeznaczonych dla ogółu studentów UJ - m.in. akademiki, biblioteki, organizacje i stowarzyszenia studenckie, stypendia, nagrody. W ramach nagród ciekawą propozycją jest zwłaszcza nagroda Jordana - za wybitne sukcesy sportowe.

Zajęcia odbywają się praktycznie w jednym miejscu: nowoczesnym budynku Wydziału Zarządzania i Komunikacji Społecznej Kampusu 600 lecia Odnowienia UJ. Nowoczesna infrastruktura obejmuje m.in. sale wykładowe wyposażone na miarę XXI wieku, przestronną bibliotekę oraz szeroki dostęp do internetu. Wybrane aktywności odbywają się w obiektach sportowych bądź turystycznych poza Uczelnią. Jeszcze inne zajęcia prowadzone są w rzeczywistości wirtualnej - w formie distance learningu, przy użyciu platformy zdalnego nauczania Pegaz. Zajęcia na studiach niestacjonarnych odbywają się w formie zjazdów weekendowych, zwykle co dwa tygodnie.

Studia na specjalnościach prowadzonych przez Katedrę to nie tylko przewidziane programem zajęcia czy fakultatywne staże. To także możliwość ciekawych działań w kołach naukowych "Horyzont" oraz "Menedżer Sportu", spotkania z ludźmi sportu i turystyki, wyjazdy na imprezy turystyczne czy sportowe, mecze między studentami a kadrą Katedry. To czas na eksplorację Krakowa, bogate życie studenckie i spotkania z ciekawymi ludźmi. To wreszcie czas na realizację własnych pasji oraz budowanie fundamentu sukcesu zawodowego.

Nasi absolwenci

Lida Wandas, manager turystyki, specjalista zarządzania turystyką, studia turystyka Katarzyna Kreżel - manager sportu, specjalista zarządzania sportem, studia sportowe Piotr Kamiński - manager turystyki, specjalista zarządzania turystyką, studia turystyka zobacz innych absolwentów managerów sportu oraz managerów turystyki
Lidia Wandas Katarzyna Krężel Piotr Kamiński i inni (kliknij)

(kliknij, by zobaczyć wypowiedzi Absolwentów)

» Sylwetka absolwenta specjalności Zarządzanie w turystyce

Absolwent zarządzania w turystyce posiada wiedzę teoretyczną i praktyczną z zakresu nauk o zarządzaniu i nauk pokrewnych dotyczącą istoty, prawidłowości i problemów funkcjonowania organizacji w sektorze turystycznym (przedsiębiorstw, instytucji publicznych, fundacji itp.). Posiada umiejętności krytycznej analizy oraz interpretacji zjawisk i procesów gospodarczych w skali mikro i makro. Ponadto potrafi podejmować strategiczne decyzje zarządcze. Jest przygotowany do kierowania zespołem i zarządzania zasobami ludzkimi w przedsiębiorstwach sektora prywatnego i publicznego. Jednocześnie posiada umiejętności skutecznego komunikowania się, negocjowania i przekonywania oraz pracy w zespole.

Absolwent jest przygotowany do pracy w charakterze:

  • eksperta (doradcy, konsultanta) w zakresie programowania i wdrażania innowacji w sektorze turystycznym,
  • menedżera przygotowanego do kierowania zespołami i prowadzenia własnej działalności gospodarczej w turystyce.

a także do podjęcia studiów trzeciego stopnia (doktoranckich).

Absolwent drugiego stopnia studiów zarządzania w turystyce posiada zatem wiedzę i umiejętności menedżera – właściciela obiektów turystycznych oraz kreatora turystyki w gospodarce publicznej, rozumiejącego współzależność biznesu, problemów ochrony oraz kształtowania środowiska przyrodniczego i kulturowego.

» Sylwetka absolwenta specjalności Zarządzanie w sporcie

Absolwent specjalności zarządzanie w sporcie posiada wiedzę teoretyczną i praktyczną z zakresu nauk o zarządzaniu i nauk pokrewnych dotyczącą istoty, prawidłowości i problemów funkcjonowania organizacji sportowych. Posiada umiejętności krytycznej analizy oraz interpretacji zjawisk i procesów gospodarczych w skali mikro i makro w sektorze sportu. Ponadto absolwent potrafi podejmować strategiczne decyzje zarządcze. Jest przygotowany do kierowania zespołem i zarządzania zasobami ludzkimi w organizacjach sportowych. Jednocześnie posiada umiejętności skutecznego komunikowania się, negocjowania i przekonywania oraz pracy w zespole.

Absolwent jest przygotowany do pracy w charakterze:

  • eksperta (doradcy, konsultanta) w zakresie programowania i wdrażania innowacji w sporcie,
  • menedżera przygotowanego do kierowania zespołami i prowadzenia własnej działalności gospodarczej na rynku sportowym.

a także do podjęcia studiów trzeciego stopnia (doktoranckich).

Absolwent drugiego stopnia studiów specjalności zarządzanie w sporcie posiada zatem wiedzę i umiejętności menedżera oraz kreatora sportu w organizacjach sportowych i przedsiębiorstwach przemysłu sportowego, rozumiejącego współzależność biznesu, problemów bezpieczeństwa oraz kształtowania zachowań kulturowych w sporcie.

» Sylwetka absolwenta specjalności Media społeczniościowe w zarządzaniu

Współczesny rynek jest coraz bardziej wymagający. Aby znaleźć na nim swoje miejsce, niezbędna jest nie tylko wszechstronna wiedza i kompetencje profesjonalne, znajomość języków obcych i nowoczesnych technologii, ale także kreatywność i pasja. Oczywiście kreatywności i pasji nie da się nauczyć, można je jednak pobudzać i rozwijać, w czym z pełnym zaangażowaniem pomagamy naszym studentom. Dzięki temu nasi absolwenci są cenionymi pracownikami i aktywnymi członkami swoich społeczności, żyjącymi swoimi zainteresowaniami i tworzącymi wartość dla siebie oraz innych.

Absolwent specjalności MEDIA SPOŁECZNIOŚCIOWE W ZARZĄDZANIU to menedżer gotowy do efektywnego wykorzystywania mediów społecznościowych w zarządzaniu organizacją, rozumiejący wyzwania współczesnej gospodarki opartej na wiedzy, elastyczności i współpracy. Posiada umiejętności krytycznej analizy oraz interpretacji zjawisk i procesów gospodarczych w skali mikro i makro. Ponadto potrafi podejmować strategiczne decyzje zarządcze. Jest przygotowany do kierowania zespołem i zarządzania zasobami ludzkimi w przedsiębiorstwach sektora prywatnego i publicznego. Jednocześnie posiada umiejętności skutecznego komunikowania się, negocjowania i przekonywania oraz pracy w zespole.

Absolwenci studiów MEDIA SPOŁECZNIOŚCIOWE W ZARZĄDZANIU są przygotowani do pracy na stanowiskach menedżerskich i specjalistycznych w biznesie, instytucjach administracyjnych oraz organizacjach społecznych. Przykładowe stanowiska specjalistyczne, do których objęcia przygotowani są absolwenci, to: Community manager, Social media manager, Content strategist, Specjalista ds. social media, Analityk Social Media, Specjalista ds. komunikacji wizualnej, Specjalista ds. YouTube. Niezależnie od tego zdobyte na studiach kompetencje mogą być z powodzeniem wykorzystane przez menedżerów w innych specjalnościach zawodowych, istotnie zwiększając ich szanse na konkurencyjnym rynku pracy.

Absolwent specjalności MEDIA SPOŁECZNIOŚCIOWE W ZARZĄDZANIU po ukończeniu studiów II stopnia jest przygotowany do podjęcia studiów trzeciego stopnia (doktoranckich) oraz studiów podyplomowych z zakresu nauk społecznych i pokrewnych. Poza tym absolwenci specjalności mają przygotowanie umożliwiające kontynuację kształcenia umożliwiającego zdobywanie uprawnień niezbędnych do wykonywania zawodu w ściśle określonej specjalizacji. Absolwent tej specjalności będzie znał język angielski biznesowy na poziomie biegłości B2+ Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy oraz posługiwał się słownictwem specjalistycznym z zakresu zarządzania w tym języku.


Informacje o programie studiów

Rekrutacja - szczegóły (terminy, zasady kwalifikacji, wymagane dokumenty, opłaty)

Rekrutacja na studia rozpoczynające się w roku akademickim 2017/2018  ruszyła 1 czerwca 2017.

 

 

 

Wszelkie informacje dotyczące zasad rekrutacji na studia dla obywateli polskich oraz obywateli innych krajów, można znaleźć na stronie www.rekrutacja.uj.edu.pl

Aktualny katalog studiów zawierający kryteria kwalifikacji, terminy, limity i inne można znaleźć na stronie www.erk.uj.edu.pl

W przypadku pytań lub wątpliwości dotyczących rekrutacji proszę kontaktować się z Działem Rekrutacji na Studia UJ pod numerami telefonów: (+48 12) 663 14 01, -14 08, -14 41, -14 81 lub na adres poczty elektronicznej rekrutacja@uj.edu.pl lub w siedzibie Działu Rekrutacji na Studia UJ, ul. Gołębia 24, pokój 19, 31-007 Kraków.