Uniwersytet Jagielloński zaprasza na studia magisterskie Zarządzanie sportem i Zarządzanie turystyką oraz studia podyplomowe Menedżer sportu i Zarządzanie marką tursytyczną - dla managerów sportu oraz managerów turystyki; Turystyka + rekreacja + zarządzanie + sport = studia na UJ

Studia drugiego stopnia: ZARZĄDZANIE W TURYSTYCE, ZARZĄDZANIE W SPORCIE oraz MEDIA SPOŁECZNOŚCIOWE W ZARZĄDZANIU

Prowadzimy studia uzupełniające magisterskie na specjalnościach:

ZARZĄDZANIE W TURYSTYCE

ZARZĄDZANIE W SPORCIE

MEDIA SPOŁECZNOŚCIOWE W ZARZĄDZANIU

 

Studia te są realizowane zarówno w trybie stacjonarnym jak i niestacjonarnym (zjazdy weekendowe).

Wszystkie trzy specjalności mają ambicję kształcić menedżerów gotowych do efektywnego zarządzania przedsięwzięciami w zakresie turystyki/sportu/ wykorzystania social media w biznesie, rozumiejących wyzwania współczesnej gospodarki opartej na wiedzy, elastyczności i współpracy.

Konstrukcja specjalności jest podobna. Pierwszy rok to przede wszystkim (choć nie wyłącznie) przedmioty kierunkowe z zakresu Zarządzania. Jest to więc rok dający ogólną wiedzę menedżerską studentom, tworzący podstawy do zajęć specjalizacyjnych drugiego roku oraz umożliwiający naszym absolwentom skuteczne ubieganie się o pracę w branżach innych niż specjalizacja. Są to przedmioty z zakresu strategii zarządzania, przedsiębiorczości, konkurencji, marketingu, rachunkowości, psychologii czy prawa. Obok elementów związanych z ogólnie pojętym zarządzaniem odwołują się także do praktyki sportowej/turystycznej/wykorzystania social media w praktyce biznesowej.

Natomiast drugi rok to przede wszystkim przedmioty specjalizujące dobierane przez studenta z listy tzw. fakultetów fakultetów. Dzięki tym przedmiotom studenci uzyskują pogłębioną wiedzę z wybranje branży (turystycznej, sportowej, social media). Część fakultetów prowadzona jest przez praktyków - osoby na co dzień pracujące zawodowo w danej dziedzinie. Pozostałe zajęcia prowadzone są przez pracowników Katedry oraz współpracujących z nami wykładowców uniwersytetów polskich i zagranicznych.

W czasie studiów uzupełniających magisterskich studenci nie mają obowiązku odbywania praktyk studenckich. Jednak wszystkich zachęcamy do gromadzenia doświadczenia zawodowego i wspieramy w poszukiwaniu praktyk, staży oraz wolontariatów. Pomocne w tym jest m.in. Biuro Karier UJ, propozycje praktyk branżowych pochodzące od firm współpracujących z Katedrą Zarządzania w Turystyce oraz program Erasmus. Ten ostatni dofinansowuje zarówno zagraniczne praktyki studenckie, jak i zagraniczne studia semestralne. Oczywiście studenci naszych kierunków korzystają  także z innych ofert przeznaczonych dla ogółu studentów UJ - m.in. akademiki, biblioteki, organizacje i stowarzyszenia studenckie, stypendia, nagrody. W ramach nagród ciekawą propozycją jest zwłaszcza nagroda Jordana - za wybitne sukcesy sportowe.

Zajęcia odbywają się praktycznie w jednym miejscu: nowoczesnym budynku Wydziału Zarządzania i Komunikacji Społecznej Kampusu 600 lecia Odnowienia UJ. Nowoczesna infrastruktura obejmuje m.in. sale wykładowe wyposażone na miarę XXI wieku, przestronną bibliotekę oraz szeroki dostęp do internetu. Wybrane aktywności odbywają się w obiektach sportowych bądź turystycznych poza Uczelnią. Jeszcze inne zajęcia prowadzone są w rzeczywistości wirtualnej - w formie distance learningu, przy użyciu platformy zdalnego nauczania Pegaz. Zajęcia na studiach niestacjonarnych odbywają się w formie zjazdów weekendowych, zwykle co dwa tygodnie.

Studia na specjalnościach prowadzonych przez Katedrę to nie tylko przewidziane programem zajęcia czy fakultatywne staże. To także możliwość ciekawych działań w kołach naukowych "Horyzont" oraz "Menedżer Sportu", spotkania z ludźmi sportu i turystyki, wyjazdy na imprezy turystyczne czy sportowe, mecze między studentami a kadrą Katedry. To czas na eksplorację Krakowa, bogate życie studenckie i spotkania z ciekawymi ludźmi. To wreszcie czas na realizację własnych pasji oraz budowanie fundamentu sukcesu zawodowego.

Nasi absolwenci

Lida Wandas, manager turystyki, specjalista zarządzania turystyką, studia turystyka Katarzyna Kreżel - manager sportu, specjalista zarządzania sportem, studia sportowe Piotr Kamiński - manager turystyki, specjalista zarządzania turystyką, studia turystyka zobacz innych absolwentów managerów sportu oraz managerów turystyki
Lidia Wandas Katarzyna Krężel Piotr Kamiński i inni (kliknij)

(kliknij, by zobaczyć wypowiedzi Absolwentów)

» Sylwetka absolwenta specjalności Zarządzanie w turystyce

Absolwent zarządzania w turystyce posiada wiedzę teoretyczną i praktyczną z zakresu nauk o zarządzaniu i nauk pokrewnych dotyczącą istoty, prawidłowości i problemów funkcjonowania organizacji w sektorze turystycznym (przedsiębiorstw, instytucji publicznych, fundacji itp.). Posiada umiejętności krytycznej analizy oraz interpretacji zjawisk i procesów gospodarczych w skali mikro i makro. Ponadto potrafi podejmować strategiczne decyzje zarządcze. Jest przygotowany do kierowania zespołem i zarządzania zasobami ludzkimi w przedsiębiorstwach sektora prywatnego i publicznego. Jednocześnie posiada umiejętności skutecznego komunikowania się, negocjowania i przekonywania oraz pracy w zespole.

Absolwent jest przygotowany do pracy w charakterze:

  • eksperta (doradcy, konsultanta) w zakresie programowania i wdrażania innowacji w sektorze turystycznym,
  • menedżera przygotowanego do kierowania zespołami i prowadzenia własnej działalności gospodarczej w turystyce.

a także do podjęcia studiów trzeciego stopnia (doktoranckich).

Absolwent drugiego stopnia studiów zarządzania w turystyce posiada zatem wiedzę i umiejętności menedżera – właściciela obiektów turystycznych oraz kreatora turystyki w gospodarce publicznej, rozumiejącego współzależność biznesu, problemów ochrony oraz kształtowania środowiska przyrodniczego i kulturowego.

» Sylwetka absolwenta specjalności Zarządzanie w sporcie

Absolwent specjalności zarządzanie w sporcie posiada wiedzę teoretyczną i praktyczną z zakresu nauk o zarządzaniu i nauk pokrewnych dotyczącą istoty, prawidłowości i problemów funkcjonowania organizacji sportowych. Posiada umiejętności krytycznej analizy oraz interpretacji zjawisk i procesów gospodarczych w skali mikro i makro w sektorze sportu. Ponadto absolwent potrafi podejmować strategiczne decyzje zarządcze. Jest przygotowany do kierowania zespołem i zarządzania zasobami ludzkimi w organizacjach sportowych. Jednocześnie posiada umiejętności skutecznego komunikowania się, negocjowania i przekonywania oraz pracy w zespole.

Absolwent jest przygotowany do pracy w charakterze:

  • eksperta (doradcy, konsultanta) w zakresie programowania i wdrażania innowacji w sporcie,
  • menedżera przygotowanego do kierowania zespołami i prowadzenia własnej działalności gospodarczej na rynku sportowym.

a także do podjęcia studiów trzeciego stopnia (doktoranckich).

Absolwent drugiego stopnia studiów specjalności zarządzanie w sporcie posiada zatem wiedzę i umiejętności menedżera oraz kreatora sportu w organizacjach sportowych i przedsiębiorstwach przemysłu sportowego, rozumiejącego współzależność biznesu, problemów bezpieczeństwa oraz kształtowania zachowań kulturowych w sporcie.

» Sylwetka absolwenta specjalności Media społeczniościowe w zarządzaniu

Współczesny rynek jest coraz bardziej wymagający. Aby znaleźć na nim swoje miejsce, niezbędna jest nie tylko wszechstronna wiedza i kompetencje profesjonalne, znajomość języków obcych i nowoczesnych technologii, ale także kreatywność i pasja. Oczywiście kreatywności i pasji nie da się nauczyć, można je jednak pobudzać i rozwijać, w czym z pełnym zaangażowaniem pomagamy naszym studentom. Dzięki temu nasi absolwenci są cenionymi pracownikami i aktywnymi członkami swoich społeczności, żyjącymi swoimi zainteresowaniami i tworzącymi wartość dla siebie oraz innych.

Absolwent specjalności MEDIA SPOŁECZNIOŚCIOWE W ZARZĄDZANIU to menedżer gotowy do efektywnego wykorzystywania mediów społecznościowych w zarządzaniu organizacją, rozumiejący wyzwania współczesnej gospodarki opartej na wiedzy, elastyczności i współpracy. Posiada umiejętności krytycznej analizy oraz interpretacji zjawisk i procesów gospodarczych w skali mikro i makro. Ponadto potrafi podejmować strategiczne decyzje zarządcze. Jest przygotowany do kierowania zespołem i zarządzania zasobami ludzkimi w przedsiębiorstwach sektora prywatnego i publicznego. Jednocześnie posiada umiejętności skutecznego komunikowania się, negocjowania i przekonywania oraz pracy w zespole.

Absolwenci studiów MEDIA SPOŁECZNIOŚCIOWE W ZARZĄDZANIU są przygotowani do pracy na stanowiskach menedżerskich i specjalistycznych w biznesie, instytucjach administracyjnych oraz organizacjach społecznych. Przykładowe stanowiska specjalistyczne, do których objęcia przygotowani są absolwenci, to: Community manager, Social media manager, Content strategist, Specjalista ds. social media, Analityk Social Media, Specjalista ds. komunikacji wizualnej, Specjalista ds. YouTube. Niezależnie od tego zdobyte na studiach kompetencje mogą być z powodzeniem wykorzystane przez menedżerów w innych specjalnościach zawodowych, istotnie zwiększając ich szanse na konkurencyjnym rynku pracy.

Absolwent specjalności MEDIA SPOŁECZNIOŚCIOWE W ZARZĄDZANIU po ukończeniu studiów II stopnia jest przygotowany do podjęcia studiów trzeciego stopnia (doktoranckich) oraz studiów podyplomowych z zakresu nauk społecznych i pokrewnych. Poza tym absolwenci specjalności mają przygotowanie umożliwiające kontynuację kształcenia umożliwiającego zdobywanie uprawnień niezbędnych do wykonywania zawodu w ściśle określonej specjalizacji. Absolwent tej specjalności będzie znał język angielski biznesowy na poziomie biegłości B2+ Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy oraz posługiwał się słownictwem specjalistycznym z zakresu zarządzania w tym języku.


Informacje o programie studiów

Rekrutacja - szczegóły (terminy, zasady kwalifikacji, wymagane dokumenty, opłaty)

Rekrutacja na studia rozpoczynające się w roku akademickim 2017/2018  ruszyła 1 czerwca 2017. Obecnie trwa druga tura na studia dzienne: Zarządzanie w sporcie oraz Zarządzanie w turystyce (rejestracja do 13.09), a także rekrutacja ciągła na studia zaoczne wszystkich trzech specjalności.

 

 
  • zarządzanie » media społeczniościowe w zarządzaniu
    drugiego stopnia, stacjonarne

     

 

Wszelkie informacje dotyczące zasad rekrutacji na studia dla obywateli polskich oraz obywateli innych krajów, można znaleźć na stronie www.rekrutacja.uj.edu.pl

Aktualny katalog studiów zawierający kryteria kwalifikacji, terminy, limity i inne można znaleźć na stronie www.erk.uj.edu.pl

W przypadku pytań lub wątpliwości dotyczących rekrutacji proszę kontaktować się z Działem Rekrutacji na Studia UJ pod numerami telefonów: (+48 12) 663 14 01, -14 08, -14 41, -14 81 lub na adres poczty elektronicznej rekrutacja@uj.edu.pl lub w siedzibie Działu Rekrutacji na Studia UJ, ul. Gołębia 24, pokój 19, 31-007 Kraków.